Personvernregler

COLORCEPT.COM NETTBUTTIKKEN

Delsiden er oversatt automatisk, og den riktige versjonen av oversettelsen pågår.
Nettstedeieren er ansvarlig for eventuelle konsekvenser som følge av disse feilene, og alle tvister som oppstår fra dem vil bli avgjort til kjøperens fordel.
Hvis du er i tvil angående manglende forståelse av følgende personvernregler, kan du kontakte: colorcept@colorcept.com

INNHOLDSFORTEGNELSE:

  1. GENERELLE BESTEMMELSER
  2. GRUNNLEGG FOR DATABEHANDLING
  3. FORMÅL, GRUNNLEGG OG PERIODE FOR DATABEHANDLING I NETTBUTIKKEN
  4. DATAMOTTAKERE I NETTBUTIKKEN
  5. PROFILERING I NETTBUTIKKEN
  6. RETTIGHETENE FOR PERSONEN SOM DATA GJELDER
  7. Cookies i nettbutikken og analyser
  8. SLUTTE BESTEMMELSER

1. GENERELLE BESTEMMELSER

1.1. Denne personvernerklæringen til nettbutikken er informativ, noe som betyr at den ikke er en kilde til forpliktelser for tjenestebrukere eller kunder av nettbutikken. Personvernregler inneholder hovedsakelig regler om behandling av personopplysninger fra administratoren i nettbutikken, inkludert begrunnelse, formål og periode for behandling av personopplysninger og rettighetene til registrerte, samt informasjon om bruk av informasjonskapsler og analyseverktøy i nettbutikken.

1.2. Administratoren av personopplysninger som samles inn via nettbutikken, er BARTOSZ MIESZALSKI som driver en virksomhet under navnet COLORCEPT- BARTOSZ MIESZALSKI med adresse til forretningsstedet og adresse for levering:

1.2.1. For bestillinger gjort fra territoriet av Norge og andre land utenfor Polen og gjennom den norsk og engelskspråklige versjonen av nettbutikken: COLORCEPT- BARTOSZ MIESZALSKI, med: adresse til forretningsstedet og adresse for levering: ul. Kongleveien 9, 4072 Randaberg, org.nr.: 925235423, e-postadresse: colorcept@colorcept.com.

1.2.2. For bestillinger gjort fra Polens territorium og via den polsspråklige versjonen av nettbutikken: ul. Słowackiego 22/2, 44-100 Gliwice, NIP 6312691112, REGON 386012863, e-postadresse: colorcept@colorcept.com – heretter referert til som « Administrator «Og være både tjenesteleverandør av nettbutikken og selgeren.

1.3. Personopplysninger i nettbutikken behandles av administratoren i samsvar med gjeldende lov, spesielt i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016. om beskyttelse av enkeltpersoner med hensyn til behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike data, og om opphevelse av direktiv 95/46 / EF (General Data Protection Regulation) – heretter kalt « GDPR «eller» GDPR-regulering «. Den offisielle teksten til GDPR-forordningen: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

1.4. Å bruke nettbutikken, inkludert kjøp, er frivillig. Tilsvarende er levering av personopplysninger fra tjenestemottakeren eller kunden ved bruk av nettbutikken frivillig, med forbehold om to unntak: (1) inngå kontrakter med administratoren – unnlatelse av å gi, i de tilfeller og i den grad det er angitt på nettstedet til nettbutikken og i reglene til nettbutikken og denne personvernpolicyen, personopplysninger som er nødvendige for å inngå og utføre salgsavtalen eller kontrakten for levering av elektroniske tjenester med administratoren, fører til manglende evne til å inngå denne avtalen. Å gi personopplysninger er i dette tilfellet et kontraktsmessig krav, og hvis den registrerte ønsker å inngå en gitt kontrakt med administratoren, er han forpliktet til å oppgi de nødvendige dataene. Hver gang er omfanget av dataene som kreves for å inngå en kontrakt tidligere angitt på nettstedet til nettbutikken og i regelverket til nettbutikken; (2) lovpålagte forpliktelser fra administratoren – å gi personopplysninger er et lovpålagt krav som følger av allment gjeldende lovbestemmelser som pålegger administratoren plikten til å behandle personopplysninger (f.eks. databehandling for å føre skatt eller regnskapsbøker) og unnlatelse av å oppgi dem vil forhindre administratoren i å utføre disse forpliktelsene.

1.5. Administratoren tar spesielt hensyn til å beskytte interessene til personer hvis personopplysninger blir behandlet av ham, og spesielt er ansvarlig og sørger for at dataene som samles inn av ham er: (2) samlet for spesifiserte, lovlige formål og ikke utsatt for videre behandling som er uforenlig med disse formålene; (3) faktisk korrekt og tilstrekkelig i forhold til formålet de behandles for; (4) lagret i en form som tillater identifisering av personer som de forholder seg til, ikke lenger enn det er nødvendig for å oppnå formålet med behandlingen, og (5) behandlet på en måte som sikrer tilstrekkelig sikkerhet for personopplysninger, inkludert beskyttelse mot uautorisert eller ulovlig behandling og utilsiktet tap, ødeleggelse eller skade, ved hjelp av passende tekniske eller organisatoriske tiltak.

1.6. Tatt i betraktning arten, omfanget, konteksten og formålene med behandlingen, samt risikoen for å krenke rettighetene eller frihetene til fysiske personer med ulik sannsynlighet og alvorlighetsgrad av trusselen, iverksetter administratoren passende tekniske og organisatoriske tiltak slik at behandlingen skjer i samsvar med denne forskriften og for å kunne bevise det. Disse tiltakene blir gjennomgått og oppdatert etter behov. Administratoren bruker tekniske tiltak for å forhindre uautoriserte anskaffelse og modifisering av personopplysninger sendt elektronisk.

1.7. Eventuelle ord, setninger og akronymer som vises i denne personvernpolicyen og starter med store bokstaver (f.eks. Forhandler , Nettbutikk , Elektronisk tjeneste ) skal forstås i samsvar med deres definisjon i regelverket for nettbutikken som er tilgjengelig på nettbutikkens nettsted.

2. GRUNN FOR DATABEHANDLING

2.1. Administratoren har rett til å behandle personopplysninger i tilfeller der – og i den utstrekning – minst ett av følgende vilkår er oppfylt: (1) den registrerte har samtykket i behandlingen av sine personopplysninger for et eller flere spesifikke formål ; (2) behandling er nødvendig for gjennomføring av en kontrakt som den registrerte er part i, eller for å ta skritt på forespørsel fra den registrerte før han inngår en kontrakt; (3) behandling er nødvendig for å oppfylle den juridiske forpliktelsen som påhviler administratoren; eller (4) behandling er nødvendig for formålet med de legitime interessene som forfølges av administratoren eller av en tredjepart, bortsett fra der disse interessene overstyres av den registreredes interesser eller grunnleggende rettigheter og krever beskyttelse av personopplysninger , spesielt når den registrerte er et barn.

2.2. Behandlingen av personopplysninger av administratoren krever hver gang det eksisterer minst en av basene angitt i punkt 2.1 i personvernreglene. Det spesifikke grunnlaget for behandling av personopplysningene til tjenestebrukere og kunder i nettbutikken av administratoren er angitt i neste del av personvernreglene – i forhold til det gitte formålet med behandling av personopplysninger fra administratoren.

3. FORMÅL, GRUNNLEGG OG PERIODE FOR DATABEHANDLING I NETTBUTIKKEN

3.1. Hver gang formålet, grunnlaget og perioden, samt mottakerne av personopplysningene som behandles av administratoren, skyldes handlinger utført av en gitt tjenestebruker eller kunde i nettbutikken eller av administratoren.

3.2. Administratoren kan behandle personopplysninger som en del av nettbutikken for følgende formål, på basis og i periodene som er angitt i tabellen nedenfor:

Formål med databehandling Juridisk grunnlag for databehandling Datalagringsperiode
Utførelse av salgsavtalen eller kontrakten for levering av elektroniske tjenester eller tiltak på forespørsel fra den registrerte før du inngår ovennevnte kontrakter Artikkel 6 nr. 1 1 lit. b) GDPR-forskrifter (oppfyllelse av kontrakten) – behandling er nødvendig for oppfyllelse av kontrakten som den registrerte er part i, eller for å iverksette tiltak etter anmodning fra den registrerte før kontrakten inngås

 

Dataene lagres i den perioden som er nødvendig for å utføre, avslutte eller på annen måte avslutte den inngåtte salgsavtalen eller kontrakten for levering av elektroniske tjenester.
direkte markedsføring Artikkel 6 nr. 1 1 lit. f) GDPR-forskrifter (administratorens legitime interesse) – behandling er nødvendig for formål som oppstår fra administratorens legitime interesser – bestående i å ivareta interessene og et godt image for administratoren, dens nettbutikk og streve for å selge produkter

 

Opplysningene lagres så lenge den legitime interessen forfølges av administratoren, men ikke lenger enn for den periode som administratorens krav overfor den registrerte begrenses på grunn av den økonomiske aktiviteten som administratoren utfører. Foreldelsesfristen er definert i loven, særlig av sivil lov (den grunnleggende foreldelsesfristen for krav knyttet til å drive virksomhet er tre år, og for en salgsavtale – to år).

Administratoren kan ikke behandle data med det formål å markedsføre direkte i tilfelle en effektiv innsigelse i den forbindelse fra den registrerte.

Markedsføring Artikkel 6 nr. 1 1 lit. a) GDPR-forskrifter (samtykke) – den registrerte har samtykket i behandlingen av hans personlige data for markedsføringsformål av administratoren

 

Dataene lagres til den registrerte trekker tilbake samtykke for videre behandling av hans data for dette formålet.
Uttale kundens mening om den inngåtte salgsavtalen Artikkel 6 nr. 1 1 lit. a) GDPR-forskrifter – den registrerte har samtykket i behandlingen av hans personlige data for å uttrykke en mening

 

Dataene lagres til den registrerte trekker tilbake samtykke for videre behandling av hans data for dette formålet.
Å føre skattebøker Artikkel 6 nr. 1 1 lit. c) Regler om GDPR i forbindelse med med kunst. 86 § 1 i skatteforordningen, dvs. av 17. januar 2017 (Journal of Laws of 2017, artikkel 201) – behandling er nødvendig for å oppfylle den juridiske forpliktelsen som påhviler administratoren

 

Dataene lagres i den perioden loven krever at administratoren skal lagre skattebøker (til skatteplikten utløper, med mindre skattereglene foreskriver noe annet).
Bestemme, undersøke eller forsvare krav som kan reises av administratoren eller som kan reises mot administratoren Artikkel 6 nr. 1 1 lit. f) GDPR-forskrifter (administratorens legitime interesse) – behandling er nødvendig for formål som skyldes administratorens legitime interesser – som består i å etablere, undersøke eller forsvare krav som kan reises av administratoren eller som kan reises mot administratoren

 

Dataene lagres så lenge den legitime interessen forfølges av administratoren, men ikke lenger enn for begrensningsperioden for krav som kan reises mot administratoren (den grunnleggende foreldelsesperioden for krav mot administratoren er seks år).
Bruke nettstedet til nettbutikken og sikre at den fungerer korrekt Artikkel 6 nr. 1 1 lit. f) GDPR-forskrifter (administratorens legitime interesse) – behandling er nødvendig for formål som skyldes administratorens legitime interesser – som består i å kjøre og vedlikeholde nettbutikkens nettsted Opplysningene lagres så lenge den legitime interessen forfølges av administratoren, men ikke lenger enn for den periode som administratorens krav overfor den registrerte begrenses på grunn av den økonomiske aktiviteten som administratoren utfører. Foreldelsesfristen er definert i loven, særlig av sivil lov (den grunnleggende foreldelsesfristen for krav knyttet til å drive virksomhet er tre år, og for en salgsavtale – to år).
Å føre statistikk og analysere trafikk i nettbutikken Artikkel 6 nr. 1 1 lit. f) GDPR-forskrifter (administratorens legitime interesse) – behandling er nødvendig for administrators legitime interesser – bestående av å føre statistikk og analysere trafikk i nettbutikken for å forbedre funksjonen til nettbutikken og øke salget av produkter Opplysningene lagres så lenge den legitime interessen forfølges av administratoren, men ikke lenger enn for den periode som administratorens krav overfor den registrerte begrenses på grunn av den økonomiske aktiviteten som administratoren utfører. Foreldelsesfristen er definert i loven, særlig av sivil lov (den grunnleggende foreldelsesfristen for krav knyttet til å drive virksomhet er tre år, og for en salgsavtale – to år).

4. DATA-MOTTAKERE I ONLINE-BUTIKEN

4.1. For at nettbutikken skal fungere riktig, inkludert implementering av inngåtte salgsavtaler, er det nødvendig at administratoren bruker tjenestene til eksterne enheter (for eksempel en programvareleverandør eller betalingsbehandler). Administratoren bruker kun tjenestene til slike prosessorer som gir tilstrekkelige garantier for å iverksette passende tekniske og organisatoriske tiltak, slik at behandlingen oppfyller kravene i GDPR-forordningen og beskytter registrerte rettigheter.

4.2. Overføring av data fra administratoren skjer ikke i alle tilfeller og ikke til alle mottakere eller kategorier av mottakere som er angitt i personvernreglene – Administratoren leverer bare data når det er nødvendig å oppnå et gitt formål med behandling av personopplysninger og bare i den grad det er nødvendig for å oppnå det.

4.3. Personopplysningene til brukerne og kundene av nettbutikkens tjenester kan overføres til følgende mottakere eller kategorier av mottakere:

4.3.1. enheter som håndterer elektroniske betalinger eller med betalingskort – når det gjelder en kunde som bruker nettbutikken med elektroniske betalingsmetoder eller med betalingskort, gir administratoren kundens innsamlede personlige data til den valgte enheten som betjener de ovennevnte betalingene i nettbutikken på forespørsel fra administratoren i den grad det er nødvendig for å håndtere betalinger gjort av kunden.

4.3.2. tjenesteleverandører som forsyner administratoren tekniske, IT- og organisasjonsløsninger, slik at administratoren kan drive en virksomhet, inkludert nettbutikken og de elektroniske tjenestene som tilbys gjennom den (spesielt programvareleverandører for å drive nettbutikken, e-post- og hostingleverandører og programvareleverandører for bedriftsledelse og teknisk support til administratoren) – Administratoren leverer de innsamlede personopplysningene til kunden til en valgt leverandør som kun handler på hans vegne i tilfelle og i den grad det er nødvendig et gitt formål med databehandling i samsvar med denne personvernpolicyen.

4.3.3. leverandører av regnskapstjenester, juridiske og rådgivende tjenester som gir administratoren regnskapsstøtte, juridisk eller rådgivende støtte (spesielt et regnskapskontor, et advokatfirma eller et inkassoselskap) – Administratoren leverer Kundens innsamlede personopplysninger til en valgt leverandør som kun handler på hans vegne i tilfelle og i den grad det er nødvendig for å oppnå et gitt formål med databehandling i samsvar med denne personvernpolitikken.

5. PROFILERING I NETTBUTIKKEN

5.1. GDPR-forordningen krever at administratoren informerer om automatisert beslutningstaking, inkludert profilering som det er omtalt i art. 22 sek. 1 og 4 i GDPR-forordningen, og – i det minste i disse tilfellene – relevant informasjon om reglene for vedtakelse, samt betydningen og forventede konsekvenser av slik behandling for den registrerte. Med dette i bakhodet gir administratoren informasjon om mulig profilering i dette punktet i personvernreglene.

5.2. Administratoren kan bruke profilering for direkte markedsføringsformål i nettbutikken, men beslutningene som er tatt på grunnlag av administratoren, gjelder ikke inngåelse eller avslag på å inngå en salgsavtale eller muligheten for å bruke elektroniske tjenester i nettbutikken. Effekten av å bruke profilering i nettbutikken kan for eksempel være å gi en gitt person rabatt, sende ham en rabattkode, minne om uferdige kjøp, sende et produktforslag som kan svare til interessene eller preferansene til en gitt person eller foreslå bedre forhold i forhold til standardtilbudet til nettbutikken. . Til tross for profilering tar en gitt person en gratis avgjørelse om han vil benytte seg av rabatten som mottas på denne måten eller bedre forhold og foreta et kjøp i nettbutikken.

5.3. Profilering i nettbutikken består i en automatisk analyse eller prognose for en gitt persons oppførsel på nettbutikkens nettside, f.eks. Ved å legge til et bestemt produkt i kurven, bla gjennom en bestemt produktside i nettbutikken eller ved å analysere den tidligere kjøpshistorikken i nettbutikken. Forutsetningen for slik profilering er at administratoren har personopplysninger om en gitt person for å kunne sende dem, for eksempel en rabattkode.

5.4. Den registrerte har rett til ikke å være underlagt en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling, inkludert profilering, og som gir rettsvirkninger eller påvirker personen betydelig på en lignende måte.

6. RETTIGHETER FOR PERSONEN SOM DATA GJELDER

6.1. Rett til innsyn, retting, begrensning, sletting eller bærbarhet – den registrerte har rett til å be administratoren om å få tilgang til hans personlige data, rette dem, slette («retten til å bli glemt») eller begrense behandlingen, og har rett til å motsette seg behandlingen, og har rett til å overføre dataene sine . Detaljerte vilkår for utøvelse av de ovennevnte rettighetene er beskrevet i art. 15-21 i GDPR-forordningen.

6.2. Retten til å trekke tilbake samtykke når som helst – en person hvis data behandles av administratoren på grunnlag av uttrykt samtykke (i henhold til art. 6 par. 1 lit. a) eller art. 9 sek. 2 lit. a) i GDPR-forordningen), har den rett til å trekke tilbake samtykke når som helst uten å påvirke lovligheten av behandlingen som ble gjort på grunnlag av samtykke før den ble trukket tilbake.

6.3. Retten til å klage til tilsynsmyndigheten – personen hvis data behandles av administratoren har rett til å klage til tilsynsorganet på den måten og måten som er spesifisert i bestemmelsene i GDPR-forordningen og polsk lov, særlig lov om beskyttelse av personopplysninger. Tilsynsorganet i Polen er president for personopplysningskontoret.

6.4. Rett til å protestere – den registrerte har rett til når som helst – av årsaker knyttet til hans spesielle situasjon – å motsette seg behandlingen av hans personlige data basert på kunst. 6 sek. 1 lit. e) (offentlig interesse eller oppgaver) eller f) (legitim interesse fra administratoren), inkludert profilering basert på disse bestemmelsene. I et slikt tilfelle har ikke administratoren lenger lov til å behandle disse personopplysningene, med mindre han demonstrerer eksistensen av gyldig juridisk gyldig grunnlag for behandling, tilsidesetter den registreredes interesser, rettigheter og friheter, eller grunnlag for å etablere, etterforske eller forsvare krav.

6.5. Rett til å protestere mot direkte markedsføring – hvis personopplysninger behandles for direkte markedsføringsformål, har den registrerte rett til når som helst å motsette seg behandlingen av sine personopplysninger i forbindelse med slik markedsføring, inkludert profilering, i den grad behandlingen er relatert til slik markedsføring direkte.

6.6. For å utøve rettighetene det er referert til i dette punktet i personvernreglene, kan du kontakte administratoren ved å sende en passende melding skriftlig eller via e-post til administratoradressen som er angitt i begynnelsen av personvernerklæringen eller ved å bruke kontaktskjemaet som er tilgjengelig på nettbutikkens nettsted.

7. COOKIES I ONLINE-BUTIKEN OG ANALYTIKA

7.1. Cookies (cookies) er liten tekstinformasjon i form av tekstfiler, sendt av serveren og lagret på siden av personen som besøker nettstedet til nettbutikken (f.eks. På harddisken til datamaskinen, den bærbare datamaskinen eller på smarttelefonens minnekort – avhengig av hvilken enhet som brukes besøkende til vår nettbutikk). Detaljert informasjon om Informasjonskapsler, så vel som historien til deres opprettelse, finner du blant andre. i. https://no.wikipedia.org/wiki/Informasjonskapsel
7.2. Informasjonskapsler som kan sendes via nettbutikkens nettsted, kan deles inn i forskjellige typer, i henhold til følgende kriterier:

På grunn av deres leverandør:

1) egen (opprettet av administratorens nettbutikkwebside) og

2) tilhører personer / tredjeparter (andre enn administratoren)

På grunn av lagringsperioden på enheten til personen som besøker nettstedet til nettbutikken :

1) økt (lagret til du logger ut av nettbutikken eller slår av nettleseren) og

2) vedvarende (lagret i en spesifisert tidsperiode, definert av parametrene til hver fil eller til manuelt slettet)

På grunn av formålet med deres bruk :

1) nødvendig (muliggjør riktig funksjon av nettbutikkens nettsted),

2) funksjonell / fortrinnsrett (muliggjør justering av nettbutikkens nettsted til preferansene til den besøkende på nettstedet),

3) analytisk og ytelse (samle informasjon om hvordan du bruker nettbutikkens nettsted),

4) markedsføring, reklame og sosiale nettverk (samle informasjon om personen som besøker nettstedet til nettbutikken for å vise personlige annonser til den personen og gjennomføre andre markedsføringsaktiviteter, inkludert på nettsteder som er skilt fra nettstedet til nettbutikken, for eksempel sosiale nettverk

7.3. Administratoren kan behandle dataene i informasjonskapsler når besøkende bruker nettbutikkens nettsted for følgende spesifikke formål:

Formål med bruk av informasjonskapsler i administratorens nettbutikk identifikasjon av tjenestebrukere som er logget på nettbutikken og viser at de er pålogget (nødvendige informasjonskapsler)
husker produktene som er lagt til i kurven for å kunne bestille (nødvendige informasjonskapsler)
huske data fra utfylte bestillingsskjemaer, undersøkelser eller påloggingsdata til nettbutikken (nødvendige og / eller funksjonelle / fortrinnsmessige informasjonskapsler)
justering av innholdet på nettbutikkens nettside til kundens individuelle preferanser (f.eks. angående farger, skriftstørrelse, sideoppsett) og optimalisering av bruken av nettbutikkens nettsteder (funksjonelle / fortrinnsmessige informasjonskapsler)
holde anonym statistikk som viser hvordan du bruker nettbutikkens nettsted (statistiske informasjonskapsler)
remarketing, dvs. undersøke oppførselen til besøkende til nettbutikken gjennom anonym analyse av deres aktiviteter (f.eks. gjentatte besøk på bestemte sider, nøkkelord osv.) for å lage sin profil og gi dem annonser tilpasset deres forventede interesser, også når de besøker andre nettsteder på Google Ireland Ltd. annonseringsnettverk og Facebook Ireland Ltd. (markedsføring, reklame og sosiale informasjonskapsler)

7.4. Det er mulig å sjekke i de mest populære nettleserne hvilke informasjonskapsler (inkludert bruksperioden for informasjonskapsler og deres leverandør) for øyeblikket sendes av nettbutikkens nettsted:

I Chrome-nettleseren :
(1) i adresselinjen, klikk på låsikonet til venstre, (2) gå til «Informasjonskapsler» -fanen.
I Firefox :
(1) i adressefeltet, klikk skjoldikonet på venstre side, (2) gå til «Tillatt» eller «Blokkert» -fanen, (3) klikk på «Sporingskapsler på tvers av nettsteder», «Sosiale sporere» eller «Innhold fra trackers «
I Internet Explorer :
(1) klikk på «Verktøy» -menyen, (2) gå til «Internettalternativer» -fanen, (3) gå til «Generelt» -fanen, (4) gå til «Innstillinger» -fanen, (5) klikk på «Vis filer» -feltet
I Opera-nettleseren :
(1) i adresselinjen, klikk på låsikonet til venstre, (2) gå til «Informasjonskapsler» -fanen.
i Safari-nettleseren :
(1) klikk på «Innstillinger» -menyen, (2) gå til «Personvern» -fanen, (3) klikk på «Administrer nettsteddata» -feltet
Uansett nettleser, ved hjelp av verktøy som er tilgjengelige, for eksempel på nettstedet : https://www.cookiemetrix.com/ eller: https://www.cookie-checker.com/

7.5. Som standard godtar de fleste nettlesere som er tilgjengelige på markedet informasjonskapsler som standard. Alle har muligheten til å spesifisere vilkårene for bruk av informasjonskapsler ved hjelp av innstillingene i sin egen nettleser. Dette betyr at du for eksempel delvis kan begrense (f.eks. Midlertidig) eller fullstendig deaktivere muligheten for å lagre informasjonskapsler – i sistnevnte tilfelle kan det imidlertid påvirke noen av funksjonene i nettbutikken (for eksempel kan det være umulig å gå gjennom bestillingsveien gjennom bestillingsskjemaet pga. for ikke å huske produktene i kurven under de neste trinnene for å legge inn bestillingen).
7.6. Nettleserinnstillingene innen informasjonskapsler er viktige fra synspunktet om samtykke til bruk av informasjonskapsler fra vår nettbutikk – i samsvar med loven kan slikt samtykke også uttrykkes gjennom innstillingene i nettleseren. Detaljert informasjon om endring av informasjonskapselinnstillinger og selvfjerning i de mest populære nettleserne er tilgjengelig i hjelpeseksjonen i nettleseren og på de følgende sidene (bare klikk på lenken):

7.7. Administratoren kan bruke Google Analytics, Universal Analytics-tjenester levert av Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) i nettbutikken. Disse tjenestene hjelper administratoren med å føre statistikk og analysere trafikk i nettbutikken. De innsamlede dataene blir behandlet som en del av tjenestene ovenfor for å generere statistikk som er nyttig for å administrere nettbutikken og analysere trafikk i nettbutikken. Disse dataene er kollektive. Administratoren bruker de ovennevnte tjenestene i nettbutikken, og samler inn data som kilder og medium for å skaffe besøkende til nettbutikken og måten de oppfører seg på nettbutikkens nettsted, informasjon om enheter og nettlesere de besøker nettstedet fra, IP og domene, geografiske data og demografiske data (alder , kjønn) og interesser.
7.8. Det er mulig for en gitt person å enkelt blokkere informasjon om deres aktivitet på nettbutikkens nettsted fra deling med Google Analytics – for dette formålet kan du for eksempel installere et nettlesertillegg levert av Google Ireland Ltd. tilgjengelig her: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
7.9. Administratoren kan bruke Facebook Pixel-tjenesten som tilbys av Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland) i nettbutikken. Denne tjenesten hjelper administratoren med å måle effektiviteten til reklame og finne ut hvilke handlinger som blir tatt av besøkende til nettbutikken, samt vise relevante annonser for disse menneskene. Detaljert informasjon om driften av Facebook Pixel finner du på følgende internettadresse: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.
7.10. Å administrere driften av Facebooks Pixel er mulig gjennom annonseinnstillingene i kontoen din på Facebook.com: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

8. SLUTTE BESTEMMELSER

8.1. Nettbutikken kan inneholde lenker til andre nettsteder. Administratoren ber om at du leser personvernreglene som er etablert der etter at du har byttet til andre nettsteder. Denne personvernerklæringen gjelder bare for administratorens nettbutikk.